ฟังรายการสดคลิกเลือกแบนเนอร์ใต้ข้อความนี้
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
chumchonradio
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
เว็บน่าสนใจ
ฐากร
คนรักสุนทราภรณ์
mediamonitor
ผอ.ทนงศักดิ์
สัมพันธ์รักษ์ของนักเพลง
ภาพทิวทัศน์สวยมาก ๆ
ไหว้พระทั่วประเทศ
แปลภาษา
สูตรอาหาร
สุภิญญา
เรียนถ่ายภาพ
ทำผังรายการ กสทช
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจเช็คพัสดุที่ส่ง
เพื่อทำเว็บ
เข้าทำเว็บ
รวมภาพเคลื่อนไหว
ภาพประกอบเว็บ
รวม Link
สอนลูกเล่นแต่งเว็บ
เทียบเวลาทั่วโลก
โค้ดทุกอย่าง
โค้ดฟรี
คลังรูปภาพ
รวมภาพเพื่อแต่งเว็บ
สีต่าง ๆ
โค้ดเวลาและนาฬิกา
ฟังรายการ
รายการ
ต่อ PDF
sms
เพลสากลเลือกได้
คุยเรื่องแรงงานกับทนายโรจน์
คลิกที่นี่
ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำล่าสุด(ใช้ 1 เมษายน 2555)
(Reader : 15263)
คณะกรรมการค่าจ้างประกาศปรับขึ้นค่าจ้างตามมติครม.
ตามที่ คณะรัฐมนตรีรับทราบตามมติคณะกรรมการค่าจ้างที่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเสนอ โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราตั้งแต่วันละ 63 – 85 บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากขณะนี้สถานประกอบกิจการในหลายจังหวัดประสบภาวะวิกฤตอุทกภัย ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูกิจการประมาณ 3 – 6 เดือน จึงให้เลื่อนการใช้บังคับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีระยะเวลาในการปรับตัวหรือฟื้นฟูกิจการ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1)ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น 79 บาท จากอัตราวันละ 221 บาท เป็นวันละ 300 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7

(2) ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม เพิ่มขึ้น 85 บาท จากอัตราวันละ 215 บาท เป็นวันละ 300 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5

(3) ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดที่เหลือ 70 จังหวัด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5 ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดในปี 2554

(4) ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดที่เหลืออีก 70 จังหวัด ตามข้อ (3.3) อีกครั้ง เป็นวันละ 300 บาท โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สำหรับจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไว้ที่วันละ 300 บาท

(5) ในปี 2557 และปี 2558 ให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทุกจังหวัดไว้ที่วันละ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวนอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการครองชีพของลูกจ้าง คณะกรรมการค่าจ้างสามารถพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2557 และปี 2558 ได้ตามความเหมาะสม

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการค่าจ้าง ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง ที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 17ตุลาคม พ.ศ. 2554 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการค่าจ้าง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 300 บาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ข้อ 3ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 273 บาท ในท้องที่จังหวัดชลบุรี

ข้อ 4 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 269 บาท ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี

ข้อ 5ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 265 บาท ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อ 6 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 264 บาท ในท้องที่จังหวัดระยอง

ข้อ 7 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 259 บาท ในท้องที่จังหวัดพังงา

ข้อ 8 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 258 บาท ในท้องที่จังหวัดระนอง

ข้อ 9ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 257 บาท ในท้องที่จังหวัดกระบี่

ข้อ 10 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 255 บาท ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี

ข้อ 11 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 254 บาท ในท้องที่จังหวัดลพบุรี

ข้อ 12 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 252 บาท ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 13ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 251 บาท ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และราชบุรี

ข้อ14 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 250 บาท ในท้องที่จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี

ข้อ 15 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 246 บาท ในท้องที่จังหวัดสงขลา และสิงห์บุรี

ข้อ 16 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 244 บาท ในท้องที่จังหวัดตรัง

ข้อ 17 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 243 บาท ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่างทอง

ข้อ 18 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 241 บาท ในท้องที่จังหวัดชุมพร พัทลุง เลย สตูล และสระแก้ว

ข้อ 19 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 240 บาท ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยะลา สมุทรสงคราม และสุราษฎร์ธานี

ข้อ 20 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 239 บาท ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส อุดรธานี และอุบลราชธานี

ข้อ 21ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 237 บาท ในท้องที่จังหวัดนครนายก และปัตตานี

ข้อ 22 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสอง 236 บาท ในท้องที่จังหวัดตราด บึงกาฬ ลำพูน และหนองคาย

ข้อ 23 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 234 บาท ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร และอุทัยธานี

ข้อ 24 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 233 บาท ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท และสุพรรณบุรี

ข้อ 25 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 232 บาท ในท้องที่จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสกลนคร

ข้อ 26 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 230 บาท ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิมุกดาหาร ลำปาง สุโขทัย และหนองบัวลำภู

ข้อ 27 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 229 บาท ในท้องที่จังหวัดนครพนม

ข้อ 28 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 227 บาท ในท้องที่จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ และอุตรดิตถ์

ข้อ 29 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 226 บาท ในท้องที่จังหวัดตากและสุรินทร์

ข้อ 30 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 225 บาท ในท้องที่จังหวัดน่าน

ข้อ 31 ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 223 บาท ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อ 32ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 222 บาท ในท้องที่จังหวัดพะเยา

ข้อ 33เพื่อประโยชน์ตามข้อ 2 ถึงข้อ 32 คำว่า “วัน” หมายถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้าง ซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกติเพียงใดก็ตาม

(1) เจ็ดชั่วโมง สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

(2) แปดชั่วโมง สำหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม (1)

ข้อ 34 ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ข้อ 35 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2554)

ทนายโรจน์ ที่ปรึกษาด้านแรงงาน

ศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง

บจก.เอ็นพีพีอาร์.ลีเกิล เคาน์เซลเลอร์

อีเมล:stee2549@gmail.com

โทร.08 8209 2789
Posted by : ทนายโรจน์ ที่ปรึกษาด้านแรงงานวัน/เวลา : 7/12/2554 12:49:16
ถ้าได้รับเงินเดือน7500จะได้ขึ้นด้วยไหมค่ะ
Posted by :MUMU
วัน/เวลา :30/3/2555 13:16:13
ควรจะได้การปรับด้วยครับ เพราะเมื่อค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่เจ็ดจังหวัดวันละ 300 บาทเท่ากับเดือนหนึ่งทำงานรวม 26 วันเท่ากับ 7,800 บาท
ดังนั้น ผู้ที่ทำงานรับเป็นเงินเดือนเดือนหนึ่งก็ไม่ควรต่ำกว่าเดือนละ 9,000 บาทเช่นกัน
เมื่อได้รับเงินเดือนเพียง 7,500 บาทจึงควรได้รับการปรับให้เป็นเดือนละ 9,000 บาทเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพต่างๆได้ปรับตัวขึ้นสูงมากนั่นเอง
ยกตัวอย่างเช่น ในจังหวัดชลบุรีในเดือนเมษายน ศกนี้ ค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 273 บาท เดือนหนึ่งทำงาน 26 วัน เท่ากับ 7,098 บาท เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่กลุ่มที่สองของประกาศค่าจ้างขั้นต่ำฉบับปัจจุบันและมีค่าครองชีพต่ำกว่ากลุ่มเจ็ดจังหวัดแรก แต่ต่อไปตามประกาศค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวในวันที่ 1 มกราคม 2556 ค่าจ้างขั้นต่ำก็จะปรับเป็นวันละ 300 บาททุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป
ทนายโรจน์ ที่ปรึกษาด้านแรงงาน
ศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง
บจก.เอ็นพีพีอาร์.ลีเกิล เคาน์เซลเลอร์
อีเมล:stee2549@gmail.com
1 เมษายน 2555
Posted by :ทนายโรจน์ บจก.เอ็นพีพีอาร์.ลีเกิล เคาน์เซลเลอร์
วัน/เวลา :1/4/2555 12:39:50
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 273 บาท ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ปรับขึ้นวันที่ 1 เมษา 55 เลยรึเปล่าคะ
Posted by :neemo
วัน/เวลา :2/4/2555 18:54:38
ถ้าได้ค่าแรง 280 อยู่แล้วจะปรับยังไงครับ
Posted by :ยะ
วัน/เวลา :3/4/2555 17:31:44
ปริญญาตรี ค่าจ้าง 15,000 บาท จะมีผลใช้บังคับช่วงไหน
Posted by :กัญญาภรณ์
วัน/เวลา :4/4/2555 15:40:34
ทำไมหาดใหญ่น้อยจังเลย
Posted by :nan
วัน/เวลา :5/4/2555 10:57:52
ลูกจ้างที่อยู่ระหว่างทดลองงาน อยู่ในข่ายต้องปรับเป็น 300 บาท/วันไหม (ลูกจ้างเข้าทำงาน 1 มีค.55)

Posted by :จ๋า
วัน/เวลา :7/4/2555 11:06:42
ลูกจ้างที่อยู่ระหว่างทดลองงาน อยู่ในข่ายต้องปรับเป็นขั้นต่ำไหมค่ะ (หรือ 6 เดือนต้องปรับขึ้นหมดค่ะ) ขอบคุณมากค่ะ
Posted by :ป่าน
วัน/เวลา :15/4/2555 22:41:56
วันที่หนึ่งเมษายนนี้เป็นต้นไปทุกจังหวัดต้องปรับค่าจ้างตามประกาศค่าจ้างขั้นต่ำเป็๋นอย่างน้อยครับ ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างทดลองงานหรือทำงานครบระยะเวลาใดก็ตามที
ส่วนปริญญาตรี กรณีค่าจ้าง 15,000 บาทนั้น นายจ้างหรือผู้ประกอบการ ควรจะพิจารณาให้ตามสภาวะค่าครองชีพหรือความเหมาะสมและเป็นธรรมด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในกรุงเทพและอีกหกจังหวัด เมื่อค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทแล้ว พนักงานที่มีวุฒิปริญญาตรี ควรจะได้รับการปรับตามๆกันไปด้วย เนื่องจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำได้ปรับเป็นเดือนละ 9,000 บาทแล้ว เป็นต้น
Posted by :ทนายโรจน์
วัน/เวลา :17/4/2555 20:28:08
ที่ทำงานผมอยู่ชลบุรี ผมได้รับค่าจ้างเปนรายเดือน 6500 บาทแต่ที่ทำงานผมไม่ปรับค่าแรงขั้นต่ำผมควรปรึกษาคัยดีครับ
Posted by :เอ็ม เมืองชล
วัน/เวลา :19/4/2555 8:39:47
กรณีคุณเอ็ม สามารถโทรไปปรึกษากับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ที่อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอศรีราชา ซึ่งดูแลคุ้มครองแรงงานได้โดยตรงเลยครับ
Posted by :ทนายโรจน์
วัน/เวลา :25/4/2555 1:36:22
เราทำงานตอนมีนา ค่ะช่วงทดลองงาน3เดือน
เขาบอกจ้างเราเป็นเดือนนะ 7500 วุฒิปวช ค่ะ
ทำ จ-ศ ค่ะ บริษัทเอกชนใน จ .นนทบุรี
อย่างนี้สิ้นเดือนเรามีโอกาสที่จะปรับเป็น 9000 ไหมค่ะ
(บริษัทจ่ายเงินตอนสิ้นเดือน)
ถ้าเขาให้ 7500 เหมือนเดิมควรทำยังไงดีค่ะ
ควรเริ่มพูดยังไงถ้าเขาไม่ขึ้นเงินให้
Posted by :ดา
วัน/เวลา :25/4/2555 18:03:09
อยากสอบถามว่าอย่างเช่นทำงานลูกจ้างชั่วคราวของโรงพบาลรัฐบาลนี้จะได้ค่าแรงขั้นต่ำหรือได้ค่าแรงวันละ300คะ
Posted by :ออย
วัน/เวลา :17/5/2555 10:22:39
"ส่วนปริญญาตรี กรณีค่าจ้าง 15,000 บาทนั้น นายจ้างหรือผู้ประกอบการ ควรจะพิจารณาให้ตามสภาวะค่าครองชีพหรือความเหมาะสมและเป็นธรรม"

โอกาศที่จะปรับขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมอย่างเดียวใช่ปะครับ
Posted by :lalahoop
วัน/เวลา :6/9/2555 10:00:54
สถานประกอบการแห่งนี้ไม่เคยขึ้นเงินเดือนเรยคะ
Posted by :จำใจทำ
วัน/เวลา :7/9/2555 18:51:57
ทำงานอยู่ไฟป่า ได้เงินเดือน ตั้งแต่เดือนละ 3000 บาท ทำมาสิบกว่าปีแล้ว ตอนนี้ได้ 6000 บาท
Posted by :คนโชคร้าย
วัน/เวลา :10/1/2556 18:42:07
ได้รับเงินเดือน 8000 บาท นายจ้างว่ากฎหมายขึ้นให้แต่ พนง.รายวัน ส่วนรายเดือนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายจ้างมันจริงหรือค่ะ แล้วเวลาส่งเงินสมทบต้องส่งยอดค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทไหม
Posted by :มาลี
วัน/เวลา :16/1/2556 18:32:48
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

จำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้น
Web Page Hit Counter
Dell Promotion Codes
 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.chumchonradio.net