คลิกเลือกฟังรายการสดที่แบนเนอร์ใต้ข้อความนี้
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี

วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี

วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
เว็บน่าสนใจ
ผอ.ทนงศักดิ์
คนรักสุนทราภรณ์
mediamonitor
สุภิญญา
ฐากร
สัมพันธ์รักษ์ของนักเพลง
ไหว้พระทั่วประเทศ
เรียนถ่ายภาพ
แปลภาษา
ภาพทิวทัศน์สวยมาก ๆ
สูตรอาหาร
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจเช็คพัสดุที่ส่ง
เพื่อทำเว็บ
โค้ดทุกอย่าง
รวมภาพเคลื่อนไหว
ภาพประกอบเว็บ
รวม Link
สอนลูกเล่นแต่งเว็บ
เข้าทำเว็บ
โค้ดเวลาและนาฬิกา
สีต่าง ๆ
โค้ดฟรี
คลังรูปภาพ
รวมภาพเพื่อแต่งเว็บ
เทียบเวลาทั่วโลก
ฟังรายการ
sms
รายการ

ผลการประกวดเรียงความยอดเยี่ยม

ในโครงการประกวดเรียงความ "ตำบลของหนู" 100 รายชื่อ

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อ

โรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

1 กระบี่ ด.ญ. ศุภกานต์  บุตรมาตา อ่าวลึก เขาใหญ่ อ่าวลึก
2 กระบี่  ด.ช. สุชาติ  สินณรงค์ อ่าวลึก เขาเขน ปลายพระยา
3 กาญจนบุรี  ด.ญ.นภสร จันทร์โสม ชัยจิตต์วิทยา เกาะสำโรง เมือง
4 กาญจนบุรี  ด.ญ.สมฤดี ศรีสุวรรณมาลา บ้านดงเสลา ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
5 กาญจนบุรี  ด.ช. เอ (ไม่มีนามสกุล) อนุบาลสังขละบุรี หนองลู สังขละบุรี
6 กาฬสินธุ์ ด.ญ. ณัฐสุดา  ศรีบัว ชุมชนโพนพิทยาคม โพน คำม่วง
7 กำแพงเพชร ด.ช. นพรัตน์  ผ่องแผ้ว บ้านเขาพริกอนุสรณ์ โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี
8 กำแพงเพชร  ด.ญ. รุจิรา พรหมเมศ บ้านเขาพริกอนุสรณ์ วังหามแห ขาณุวรลักษ์บุรี
9 ขอนแก่น ด.ญ.อารียา สายทองคำ บ้านสะอาด เมืองเก่า เมือง
10 ขอนแก่น ด.ญ. สุพัตรา  จันทร์สีดา บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ดงลาน สีชมพู
11 จันทบุรี ด.ช. ธนทัต  กลิ่นสุนทร บ้านคลองน้ำเป็น พลวง เขาคิชฌกูฎ
12 จันทบุรี  ด.ช. วรเทพ  โคกสูง วัดขุนซ่อง ขุนซ่อง แก่งหางแมว
13 จันทบุรี  ด.ญ. โชสิตา  บุญชู ปากน้ำแหลมสิงห์ (วันครู 2503) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
14 ฉะเชิงเทรา ด.ญ.ชุติมา จันทวงศ์ วัดสะแกงาม (จีระศฤงฆ์อุทิศ) ดงน้อย ราชสาส์น
15 ฉะเชิงเทรา ด.ญ. ลักษมณ  จันทคนธุ์ วัดสะแกงาม (จีระศฤงฆ์อุทิศ) ดงน้อย ราชสาส์น
16 ชัยนาท ด.ญ. ณัฏฐา  นกไทย อนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) หันคา หันคา
17 ชัยภูมิ  ด.ญ. จารุวรรณ  ชาติชำนาญ ชุมชนห้วยยาง ห้วยยาง คอนสาร
18 ชัยภูมิ  ด.ช. ธีรพัฒน์  โคตรภักดี สุนทรวัฒนา บ้านเล่า เมือง
19 ชัยภูมิ  ด.ช. พชรพรรณ  ผิวสา เทศบาล 1 (วิทยานารี) ในเมือง เมือง
20 ชัยภูมิ  ด.ช. เศรษฐกิจ  ธรรมชัยภูมิ บ้านขี้เหล็กใหญ่ ในเมือง เมือง
21 ชัยภูมิ  ด.ญ. สุนิสา  ดีบุญมี เทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) ในเมือง เมือง
22 ชุมพร ด.ญ.ขวัญจิรา คงบุญมี หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ แหลมทราย หลังสวน
23 เชียงราย ด.ช. อภิสิทธิ์  ยานะสุทธิ์ ความหวังเวียงป่าเป้า ท่าก๊อ แม่สรวย
24 เชียงใหม่  ด.ญ.สุชัญญา ภูเวียง ฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น ไชยปราการ
25 เชียงใหม่  ด.ญ. หย่ง  ลุงติ๊ บ้านท่าตอน ท่าตอน แม่อาย
26 เชียงใหม่  ด.ช. ภัทรภณ  รังรองรจิตภูมิ มงฟอร์ตวิทยาลัย สันทรายน้อย สันทราย
27 เชียงใหม่  ด.ช. ณัฐดนัย  ปัญญาใจ มงฟอร์ตวิทยาลัย ป่าแดด เมือง
28 เชียงใหม่  ด.ช. วงศพัทธ์ วิชัยพันธ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย สันทราย  สันทราย
29 เชียงใหม่  ด.ช. สรรเสริญ  จันทรเกษมพร มงฟอร์ตวิทยาลัย แม่เหียะ เมือง
30 เชียงใหม่  ด.ช. ณัฏฐพล  ธรรมโน มงฟอร์ตวิทยาลัย ต้นเปา สันกำแพง
31 เชียงใหม่  ด.ช. ธนพล  รัตนาทิพากร มงฟอร์ตวิทยาลัย ศรีภูมิ เมือง
32 ตาก ด.ญ. โชติภา ศักดิ์ศรี ศรีวิทยา เกาะตะเภา บ้านตาก
33 ตาก ด.ญ. สิรีธร  นวพงษ์ภูษา บ้านมูเซอ แม่ท้อ เมือง
34 นครนายก ด.ญ. นภาพรรณ  พรรณทัศนกุล วัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8 พรหมณี เมือง
35 นครปฐม ด.ญ. พิชามญชุ์  ปาลศรี วัดไทร (สินศึกษาลัย) ท่ากระชับ นครชัยศรี
36 นครพนม ด.ญ. ณัฐริกา  ประกิ่ง บ้านอูนยางคำ นาหว้า นาหว้า
37 นครพนม  ด.ญ.สิริรัตน์ สิงห์เงา เทศบาล1 (หนองแสง) นาถ่อน ธาตุพนม
38 นครราชสีมา ด.ญ. ชญานิน  ดุษฎีกุลวิวัฒน์ อนุบาลนครราชสีมา หนองกระทุ่ม เมือง
39 นครราชสีมา  ด.ญ. จรรยานาถ  ไม้โคกสูง บ้านกระโดน หนองไข่น้ำ เมือง
40 นครราชสีมา  ด.ญ. สุรีพร  พูลชะโก วัดมิตรภาพวนาราม กลางดง ปากช่อง
41 นครราชสีมา  ด.ญ.จุฑามาศ วงมาเกษ บ้านโคกสันติสุข วังหมี วังน้ำเขียว
42 นครสวรรค์  ด.ญ. ฑิตฐิตา  สุขรวย วิชาวดี ปากน้ำโพ เมือง
43 นครสวรรค์  ด.ญ. นิตยา  เอี่ยมอุดม วิชาวดี ปากน้ำโพ เมือง
44 นครสวรรค์  ด.ญ. ณัฐหทัย  อ่ำแก้ว อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมือง
45 นนทบุรี ด.ญ. มินทร์ประภา  จันทร์เพชร กลาโหมอุทิศ ตลาดขวัญ เมือง
46 นราธิวาส ด.ช.กิตติศักดิ์ มันวงศ์ บ้านภูเขาทอง ภูเขาทอง สุคิริน
47 บึงกาฬ  ด.ช. ณรงค์ศักดิ์  บุญชู แก่งอาฮง ไคสี เมือง
48 บึงกาฬ  ด.ญ.จิรัฐติกาล สมภูมิ บ้านท่าไคร้ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ
49 บึงกาฬ  ด.ญ.ชฎาพร ขนันทอง อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ
50 ปทุมธานี ด.ญ.สโรชา ยอดศรีทอง วัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
51 ประจวบคีรีขันธ์ ด.ช. วรพันธ์  จันทร์สม บ้านไร่บน หาดขาม กุยบุรี
52 ประจวบคีรีขันธ์  ด.ญ. สุรัสวดี  นิลดี เกี้ยวกวง หาดขาม กุยบุรี
53 ประจวบคีรีขันธ์  ด.ญ. กรองกาญจน์  ฑีฆายุวัฒนา ธนาคารออมสิน ร่อนทอง บางสะพาน
54 พระนครศรีอยุธยา ด.ญ.สุมิตรา รัมมะเนตร วัดช้าง ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
55 พะเยา ด.ช. ชยุตม์  ปินใจ มงฟอร์ตวิทยาลัย ดอนศรีชุม ดอกคำใต้
56 เพชรบุรี  ด.ญ. บุษยา  ดังแสง บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
57 เพชรบุรี  ด.ญ. ณิชาดา  อุ่นวิเศษ วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) บางขุนไทร บ้านแหลม
58 เพชรบุรี  ด.ญ. สุเมธิณี  ศรีเพชร วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) มาบปลาเค้า ท่ายาง
59 เพชรบูรณ์ ด.ญ. พิชญาภรณ์  อ่อนตา เมตตาวิทยา ทุ่งสมอ เขาค้อ
60 แพร่  ด.ช. กฤติพล  เจียมใจ บ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) ห้วยอ้อ ลอง
61 แพร่  ด.ญ. อภิชญา  ตาแว่น บ้านค้างปินใจ แม่พุง วังชิ้น
62 ภูเก็ต ด.ญ. ศรุตา  นามนวล อนุบาลมุสลิมภูเก็ต ไม้ขาว ถลาง
63 มหาสารคาม ด.ญ. นริศรา  ดนตรี เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เกิ้ง เมือง
64 มุกดาหาร ด.ญ.อาทิตยา คำศรีทา บ้านนาโปใหญ่ มุกดาหาร เมือง
65 ร้อยเอ็ด ด.ญ. รมิดา  เสถียรเขต หนองแวงบึงงาม บึงงาม หนองพอก
66 ระยอง ด.ญ. ณัฐชยา  สารารักษ์ นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
67 ราชบุรี ด.ญ. สิริพร  ไผ่ทอง วัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) เจดีย์หัก เมือง
68 ราชบุรี ด.ญ.วรรณนิภา ทองมนต์ เทศบาล 2 (วัดช่องลม) เทศบาลเมืองราชบุรี หน้าเมือง เมือง
69 ลพบุรี ด.ช.ชลสิทธิ์ บึ้งสลุง บ้านเนินทอง แก่งผักกูด ท่าหลวง
70 ลำพูน ด.ญ. พิมพ์วิภา  ยะแบน บ้านห้วยบง ศรีวิชัย ลี้
71 เลย ด.ญ. จิรนันท์ บู่ทองจันทร์ บ้านนาดินดำ นาดินดำ เมืองเลย
72 ศรีสะเกษ ด.ญ. พิกุล  เศษบุญ บ้านมะขามภูมิ ไพรบึง ไพรบึง
73 สมุทรสงคราม ด.ญ.พาขวัญ สุกใส วัดคลองโคน คลองโคน เมือง
74 สมุทรสงคราม  ด.ญ.ญาณภัทร วิวัฒนาคม นารีวิทยา (เมืองราชบุรี) บางยี่รงค์ บางคนที
75 สมุทรสาคร ด.ช.จอย มอญ วัดสามัคคีศรัทธาราม บางหญ้าแพรก เมือง
76 สระแก้ว ด.ช. อินธิดา  หลอดทอง บ้านศาลาลำดวน ศาลาลำลวน เมือง
77 สิงห์บุรี  ด.ญ. นิจจารีย์  คำภา วัดเชียงราก ทองเอน อินทร์บุรี
78 สิงห์บุรี  ด.ญ. ปิยธิดา  โปร่งปาน ชุมชนวัดม่วง โพสังโฆ ค่ายบางระจัน
79 สิงห์บุรี  ด.ญ. สุพรรณี  ศรีประจันต์ วัดบ้านกลับ บางระจัน ค่ายบางระจัน
80 สุพรรณบุรี ด.ญ.ศิลิรัตน์ ชาวบ้านกร่าง ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง โคกคราม บางปลาม้า
81 สุราษฎร์ธานี ด.ญ. นวพร  ชูมี อนุบาลดวงใจแม่ อิปัน พระแสง
82 หนองคาย  ด.ช. ไชยา  ระเบียบโพธิ์ ชุมชนบ้านปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย
83 หนองคาย  ด.ญ.ศรัญญา สารแหวน บ้านเชือกบ้านหม้วยวิทยา พระธาตุบังพวน เมือง
84 หนองคาย  ด.ญ.สุนิสสา หาญราชา บ้านดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย
85 หนองคาย  ด.ญ. รัชณีกร  เสระพล บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สระใคร สระใคร
86 หนองคาย  ด.ญ.ณัฐลิตา วินทรบุตร บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สระใคร สระใคร
87 หนองคาย  ด.ญ. อนุสรา วิไลลักษณ์ บ้านเบิดวิทยา วัดธาตุ เมือง
88 หนองคาย  ด.ช. ปฏิพล  เกิดสีทอง บ้านหาดสั่ง สร้างนางขาว โพนพิสัย
89 หนองคาย  ด.ญ. วริศรา  ผิวคำ ราษฎร์นุเคราะห์ พระธาตุบังพวน เมือง
90 หนองคาย  ด.ญ. เพชรรัตน์  จันเทพา ราษฎร์นุเคราะห์ พระธาตุบังพวน เมือง
91 หนองคาย  ด.ญ. ศิชล  มูลณี วัดพระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน เมือง
92 หนองคาย  ด.ช. ธนาวัฒน์  ละอองบัว หนองปลาปากจำปาทอง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
93 หนองคาย  ด.ช. ศราวุฒิ  ละอองบัว หนองปลาปากจำปาทอง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
94 อ่างทอง ด.ญ. ณัฐชา  ชุ่มจิตร์ กระทุ่มราย (วิบูลย์วิทยาคม) บ้านรี เมือง
95 อำนาจเจริญ ด.ช. ทิวากร  หวังผล บ้านน้ำซับ แมด ลืออำนาจ
96 อำนาจเจริญ  ด.ช. พัทธพงษ์  คำภา หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ลือ ปทุมราชวงศา
97 อำนาจเจริญ  ด.ญ.ปัทมาภรณ์ หงษ์หลง บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง หนองไฮ เสนางคนิคม
98 อุดรธานี ด.ช. เชษฐบุตร  ปราบพาล กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ กลางใหญ่ บ้านผือ
99 อุดรธานี  ด.ญ. ปิยะนุช  ปรีจิตต์  บ้านหนองนกเขียนโพนทัน เชียงหวาง เพ็ญ
100 อุบลราชธานี ด.ญ.ดารารัตน์ มีชัย บ้านห้วยแก้ว สีวิเชียร น้ำยืน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้น
Web Page Hit Counter
Dell Promotion Codes
 
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.chumchonradio.net